• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
web1

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Dni obce 1. a 2. septembra 2018

Dni obce si pripomíname a  slávime spravidla každých 5  rokov. V dňoch 1. a 2. septembra 2018 sme oslávili 665. výročie prvej písomnej zmienky o našej obci. Osláv sa zúčastnili  ctení hostia: zástupcovia VUC BBSK , prednosta Okresného úradu Rimavská Sobota Čaba Čízi, riaditeľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru Ivan Andrašovič, predseda Okresného súdu Peter Zachar, predstavitelia a zástupcovia všeobecnej a špecializovanej štátnej správy, zástupcovia územnej samosprávy miest a obcí, zástupcovia miestnych cirkví, firiem, organizácií, inštitúcií, občianskych združení, naši oceňovaní spoluobčania s rodinami, milí rodáci, priatelia a občania a deti z Hrachova.

Dni obce sú časom priateľských stretnutí, časom  kedy je na mieste poďakovať tým, ktorí sa  usilovne podieľali a podieľajú na zveľaďovaní obce, tým ktorí ju reprezentujú a šíria jej  dobré meno. V obci máme takých  ľudí, ktorí sú ochotní pomáhať pri rozvoji obci , ľudí ktorí  úplne prirodzene cítia potrebu napĺňania spoločného záujmu a cieľa.

K takýmto ľuďom patria aj členky speváckej skupiny  Hrachovianka.

Spevácku skupinu Hrachovianka založilo 10 aktívnych členiek  Jednoty dôchodcov v Hrachove v r. 2012. Na pravidelných stretnutiach zo začiatku spievali pre vlastné potešenie, neskôr pre potešenie nás všetkých. Pri výbere piesní sa zameriavajú najmä na prekrásne ľudové piesne  a balady, ktoré sa spievali  najmä v Hrachove a jeho blízkom okolí. A tak významne prispievajú k zachovávaniu miestneho ľudového umenia a ľudových tradícií.  Vďaka ich interpretácii nezapadnú do zabudnutia nielen prekrásne melódie a zmysluplný text, ale aj typické nárečie, ktorým sa za čias našich prastarých  a praprastarých materí v našej obci hovorilo. Spevácka skupina má  v súčasnosti 8 členiek. Sú to: Elena Loceková, Dagmar Izraelová, Blažena Kucejová, Zuzana Kederová, Mária Mareková, Veronika Stieranková, Jolana Lehotská a Blažena Hrivnáková

Starosta obce Ondrej  Knechta   im slávnostne  odovzdal ocenenie.

V našej obci , tak ako v minulosti, aj dnes ma šport nezastupiteľné miesto. V súčasnosti je viacero športových aktivít realizovaných najmä v rámci Športového  klubu Hrachovo. Ten píše už viac ako 20 ročnú svoju úspešnú históriu.

Pod  jeho hlavičkou aktívne účinkuje stolnotenisový oddiel, rekreačný volejbal, cezpoľný  beh no najmä bedmintonový oddiel. Vďaka nemu  našu obec poznajú v mnohých mestách po celom Slovensku a dokonca ju navštívili aj hráči z Poľska. Naši mladí hráči vedení trénerom Milanom Kederom sa aktívne zapájajú do popredných celoslovenských súťaží a patria medzi tých najlepších. Poďakovanie  a uznanie patrí všetkým súčasným a minulým hráčom, ktorí sa aktívne podieľali na reprezentácii klubu a šírení dobrého mena obce. Či to bol Tomáš Chovanec, Lucia Petříčková / Hrušková,/, sestry Kvietkové, Martina Krahulcová , Richard Šustek a mnohí iní. Pre bedmintonový oddiel boli najúspešnejšie roky 2017 a 2018. Zo súčasných hráčov sa o vzornú reprezentáciu zaslúžili najmä Kristínka Stieranková, súrodenci Kozlokovci a Mirko Vetrák.

Menovaným mladým členom  bedmintonového oddielu ŠK Hrachovo oprávnene patrí  ocenenie vo forme ďakovného listu  za vzornú reprezentáciu obce v bedmintone na celoslovenských súťažiach a Majstrovstvách SR.

V našej obci má bohatú tradíciu aj  Dobrovoľné hasičstvo . Po určitej  odmlke sa v r. 2015  s výraznou podporou  starostu obce a obecného zastupiteľstva opäť zaktivizovalo zopár nadšencov, ktorí dokázali nadchnúť prakticky  všetky vekové kategórie.
A tak v školskom roku 2015/2016 členovia DHZ Hrachovo v miestnej základnej škole začali viesť záujmový útvar Mladý hasič. Túto sezónu pod vedením,  Pavla Rapčana a Tomáša Kedera  krúžok Mladý hasič navštevovali a dobré meno našej obci robili tieto deti :Katarína Kederová, Lívia Budovcová, Simona Miháľová, Tereza Kederová , Nadežda Bendová,  Ema Vojenčiaková, Natália Bystrianská , Nikoleta Bystrianská, Simona Šusteková, Laura Šusteková, Karin Kurtíková a Janka Kurtíková.
ďalej chlapci :Jakub Kochan, Miroslav Vetrák, Igor Katreniak, Peter Fazekaš, Lukáš Kucharík, Pavel Kochan, Adam Suja, Matúš Vetrák, Oliver Benda a Filip Murárik.

Menovaným dievčatám a chlapcom - členom záujmového  krúžku  Mladý hasič bude odovzdaný Ďakovný list starostu obce Hrachovo -  za  dôstojnú celoštátnu reprezentáciu obce v medzinárodnej hre Plameň v r. 2018 . 

Pavel Rapčan - náš skromný, pracovitý spoluobčan , ktorý vo všetkých etapách svojho života pomáhal v obci všade kde mohol a kde to bolo treba. K srdcu mu však asi najviac prirástlo hasičstvo. Od svojich mládežníckych rokov až do dnešných dní je aktívnym členom DHZ.  Dlhé roky pôsobil vo funkcii veliteľa DHZ obce Hrachovo a aj dnes je jedným z najaktívnejších členov zboru. K pozitívnemu vzťahu k dobrovoľnému hasičstvu viedol aj svojho syna Janka, ktorý je tiež zapáleným členom oddielu a aj svojich vnukov  Matúška  a Mirka vychováva a vedie k tejto krásnej a prospešnej záujmovej činnosti. Veľmi zodpovedne vedie krúžok Mladý hasič a pripravuje žiakov na rôzne súťaže. Aktívne pomáha pri všetkých akciách ktoré pripravuje DHZ Hrachovo. Nechýba takmer na žiadnej brigáde, tréningu, či súťaži  a je neodmysliteľnou súčasťou tunajšieho zboru.

V zmysle § 42 Štatútu obce Hrachovo sa udeľuje p. Pavlovi Rapčanovi Cena starostu obce:- za dlhoročnú aktívnu činnosť v DHZ a obetavú prípravu Mladých hasičov obce.

Ďalšou dnešnou ocenenou spoluobčiankou je p. Anna Jakubičková .

I keď p. Anka je rodáčka z Kokavy nad Rimavicou, jej domovom sa stala naša obec. Od 8 rokov svojho života, už  67 rokov žije a pôsobí v obci Hrachovo. Tu po ukončení ZŠ  nastúpila v bývalom kaštieli na Poľnohospodársku majstrovskú školu, odbor záhradník. V r. 1960 nastúpila na POU v Hrachove ako majsterka odborného výcviku a neskôr po získaní potrebnej kvalifikácii  ako učiteľka odborných predmetov. Učilište sa v roku 1975 sa premiestnilo do Želoviec a v Hrachove sa zriadila OŠI.
P. Jakubičková si doplnila vysokoškolské pedagogické vzdelanie štúdiom na Pedagogickej fakulte v Trnave, odbor psychopédia. Ostala pracovať vo svojej obci, v tom čase v udržiavanom a krásnom areály kaštieľa, kde mohla uplatniť nielen pedagogické vedomosti ale i odborné znalosti zo záhradníckeho odboru pri skultúrňovaní a skrášľovaní parku a okolia. Taktiež sa veľmi výrazne zaslúžila o rekonštrukciu kaštieľa a budovaní celého areálu. Ostala tu pracovať až do odchodu do dôchodku a od profesie  záhradník sa svojou húževnatosťou , dôslednosťou a vzácnymi ľudskými predpokladmi  dopracovala až na riaditeľku OŠI. Bola veľmi dôsledná aj vo svojich občianskych aktivitách. Aktívne sa  podieľala najmä na názornej agitácii v obci, brigádnických akciách a spolu s chovancami školy i na skrášľovaní obce. Ešte v r. 1967 bola vtedajším  Miestnym národným výborom menovaná za kronikárku obce, ktorú s určitým prerušením vykonáva  až dodnes. 39 rokov zaslúžilej práce – dobrovoľnej , avšak vysoko náročnej  a odbornej činnosti obecnej kronikárky. Táto činnosť ju naozaj zaujala a odborne sa v nej neustále a rada zdokonaľovala . Odmenou za jej snahu bolo vyznamenanie v r. 1982 , kedy získala aj 1. miesto v okresnej súťaži v písaní obecných kroník.

V zmysle§ 42 Štatútu obce Hrachovo, sa  udeľuje p. .Anne Jakubičkovej  cena starostu obce  - za dlhoročnú a príkladnú činnosť  kronikára obce Hrachovo.

K oceneným patrí aj človek , ktorý je skutočným symbolom obecnej samosprávy – symbolom a príkladom spoluúčasti občana na dianí obce. Človek, ktorý chápe obecnú samosprávu v tej jej najpodstatnejšej a najvýznamnejšej podobe. Chápe že samosprávu obce netvoria iba starosta a poslanci  OZ , ale že ju tvoria najmä ľudia, obyvatelia obce. Obyvatelia, ktorí majú právo a aj povinnosť aktívne sa zaujímať  o dianie v obci. Tým človekom je  pán Július Tolčko.

Narodil sa pred viac ako 85 rokmi -16. marca 1933 v Hrachove , priamo v dome, v ktorom dodnes žije. Žije tu skromne, ale veľmi prajne a harmonicky  so svojou milovanou manželkou Máriou. Po ukončení štúdia sa zamestnal v nemocnici v Hnúšti, na oddelení klinickej biochémie, kde dlhé roky pôsobil vo funkcii vedúceho oddelenia. Tu sa 30 rokov venoval  aj práci v odboroch. Pracoval tu až do roku 1993, kedy odišiel do dôchodku. Za svoju poctivú prácu obdržal ocenenie Vzorný pracovník v zdravotníctve. Pán Tolčko v Hrachove prežil celý svoj život. V minulosti pôsobil v obci ako osvetár pri Miestnom národnom výbore. Od vzniku obecnej samosprávy od r. 1990 bol 2 volebné obdobia poslancom OZ  a neskôr vykonával aj funkciu hlavného kontrolóra obce. Sústavne a vytrvalo sa zaujíma o dianie v obci. Pravidelne sa ako občan zúčastňuje zasadnutí  obecných zastupiteľstiev . Tu sa vyjadruje  k prejednávaným veciam a problémom. Vždy je ochotný poradiť a pomôcť, podať logický zmysluplný návrh , alebo podnet , ale vysloviť aj kritiku, ktorá bola a je vždy konštruktívna.  

V zmysle § 42 Štatútu obce Hrachovo, sa  udeľuje p. Júliusovi Tolčkovi  cena starostu obce  - za celoživotný aktívny občiansky záujem a účasť na samosprávnom dianí obce.

Úprimné poďakovanie patrí aj všetkým tým, ktorí  dnes a ani v minulosti neboli ocenení avšak pomáhali a pomáhajú v rozvoji a napredovaní našej obce: poslancom obecného zastupiteľstva ,  zamestnancom, členom komisií, občanom, ktorí sa starajú o verejný poriadok v rámci dobrovoľníckej a aktivačnej činnosti, ale aj každému jednému občanovi, ktorý je súčasťou nášho spoločenstva Hrachovčanov. Ďakujeme  aj všetkým predstaviteľom a zamestnancom verejnej správy - štátnej správy a samospráv, priateľom, ktorí sú nápomocní pri plnení úloh obce a uspokojovaní potrieb našich občanov. 

Deň obce nám spestrili a spríjemnili: Divadlo Clipperton ( rozprávka Čert a Káča), Túlaví vlci, country skupina Bluetrend, Slovak tango, Hrachovianka, Čerenčianka, ukážky hasičov, psovodov, tvorivé dielne, športové aktivity.

Dni obce 2018 (1).JPGDni obce 2018 (2).JPGDni obce 2018 (3).JPGDni obce 2018 (4).JPG
Dni obce 2018 (5).JPGDni obce 2018 (6).JPGDni obce 2018 (7).JPGDni obce 2018 (8).JPG
Dni obce 2018 (9).JPGDni obce 2018 (10).JPGDni obce 2018 (11).JPGDni obce 2018 (12).JPG
Dni obce 2018 (13).JPGDni obce 2018 (14).JPGDni obce 2018 (15).JPGDni obce 2018 (16).JPG
Dni obce 2018 (17).JPGDni obce 2018 (18).JPGDni obce 2018 (19).JPGDni obce 2018 (20).JPG
Dni obce 2018 (21).JPGDni obce 2018 (22).JPGDni obce 2018 (23).JPGDni obce 2018 (24).JPG
Dni obce 2018 (25).JPGDni obce 2018 (26).JPGDni obce 2018 (27).JPGDni obce 2018 (28).JPG
Dni obce 2018 (29).JPGDni obce 2018 (30).JPGDni obce 2018 (31).JPGDni obce 2018 (32).JPG
Dni obce 2018 (33).JPGDni obce 2018 (34).JPGDni obce 2018 (35).JPGDni obce 2018 (36).JPG
Dni obce 2018 (37).JPGDni obce 2018 (38).JPGDni obce 2018 (39).JPGDni obce 2018 (40).JPG
Dni obce 2018 (41).JPGDni obce 2018 (42).JPGDni obce 2018 (43).JPGDni obce 2018 (44).JPG
Dni obce 2018 (45).JPGDni obce 2018 (46).JPGDni obce 2018 (47).JPGDni obce 2018 (48).JPG
Dni obce 2018 (49).JPGDni obce 2018 (50).JPGDni obce 2018 (51).JPGDni obce 2018 (52).JPG
Dni obce 2018 (53).JPGDni obce 2018 (54).JPGDni obce 2018 (55).JPGDni obce 2018 (56).JPG
Dni obce 2018 (57).JPGDni obce 2018 (58).JPGDni obce 2018 (59).JPGDni obce 2018 (60).JPG
Dni obce 2018 (61).JPGDni obce 2018 (62).JPGDni obce 2018 (63).JPGDni obce 2018 (64).JPG
Dni obce 2018 (65).JPGDni obce 2018 (66).JPGDni obce 2018 (67).JPGDni obce 2018 (68).JPG
Dni obce 2018 (69).JPGDni obce 2018 (70).JPGDni obce 2018 (71).JPGDni obce 2018 (72).JPG
Dni obce 2018 (73).JPGDni obce 2018 (74).JPGDni obce 2018 (75).JPGDni obce 2018 (76).JPG
Dni obce 2018 (77).JPGDni obce 2018 (78).JPGDni obce 2018 (79).JPGDni obce 2018 (80).JPG
Dni obce 2018 (81).JPGDni obce 2018 (82).JPGDni obce 2018 (83).JPGDni obce 2018 (84).JPG
Dni obce 2018 (85).JPGDni obce 2018 (86).JPGDni obce 2018 (87).JPGDni obce 2018 (88).JPG
Dni obce 2018 (89).JPGDni obce 2018 (90).JPGDni obce 2018 (91).JPGDni obce 2018 (92).JPG
Dni obce 2018 (93).JPGDni obce 2018 (94).JPGDni obce 2018 (95).JPGDni obce 2018 (96).JPG
Dni obce 2018 (97).JPGDni obce 2018 (98).JPGDni obce 2018 (99).JPGDni obce 2018 (100).JPG
Dni obce 2018 (101).JPGDni obce 2018 (102).JPGDni obce 2018 (103).JPGDni obce 2018 (104).JPG
Dni obce 2018 (105).JPGDni obce 2018 (106).JPGDni obce 2018 (107).JPGDni obce 2018 (108).JPG
Dni obce 2018 (109).JPGDni obce 2018 (110).JPGDni obce 2018 (111).JPGDni obce 2018 (112).JPG
Dni obce 2018 (113).JPGDni obce 2018 (114).JPGDni obce 2018 (115).JPGDni obce 2018 (116).JPG
Dni obce 2018 (117).JPGDni obce 2018 (118).JPGDni obce 2018 (119).JPGDni obce 2018 (120).JPG
Dni obce 2018 (121).JPGDni obce 2018 (122).JPGDni obce 2018 (123).JPGDni obce 2018 (124).JPG
Dni obce 2018 (125).JPGDni obce 2018 (126).JPGDni obce 2018 (127).JPGDni obce 2018 (128).JPG
Dni obce 2018 (129).JPGDni obce 2018 (130).JPGDni obce 2018 (131).JPGDni obce 2018 (132).JPG
Dni obce 2018 (133).JPGDni obce 2018 (134).JPGDni obce 2018 (135).JPGDni obce 2018 (136).JPG
Dni obce 2018 (137).JPGDni obce 2018 (138).JPGDni obce 2018 (139).JPGDni obce 2018 (140).JPG
Dni obce 2018 (141).JPGDni obce 2018 (142).JPGDni obce 2018 (143).JPGDni obce 2018 (144).JPG
Dni obce 2018 (145).JPGDni obce 2018 (146).JPGDni obce 2018 (147).JPGDni obce 2018 (148).JPG
Dni obce 2018 (149).JPGDni obce 2018 (150).JPGDni obce 2018 (151).JPGDni obce 2018 (152).JPG
Dni obce 2018 (153).JPGDni obce 2018 (154).JPGDni obce 2018 (155).JPGDni obce 2018 (156).JPG
Dni obce 2018 (157).JPG

Zoznam aktualít

Fašiangová zabíjačka dňa 22. 02. 2020 pred obecným úradom v HrachoveFašiangová zabíjačka dňa 22. 02. 2020 pred obecným úradom v Hrachove
Katarínska zábava 23. 11. 2019Katarínska zábava 23. 11. 2019
Vykurovacia sezóna - oznam KR HaZZ Banská BystricaVykurovacia sezóna - oznam KR HaZZ Banská Bystrica
Zákaz vypaľovania trávyZákaz vypaľovania trávy
Biela stopa 2. február 2019Biela stopa 2. február 2019
Mikuláš december 2018Mikuláš december 2018
Advent 2018Advent 2018
Svetlušky 30. november 2018Svetlušky 30. november 2018
Katarínska zábava 24. november 2018Katarínska zábava 24. november 2018
Dni obce 1. a 2. septembra 2018Dni obce 1. a 2. septembra 2018
1 2 3 4 5 6 [>]
Verejná súťaž
Sanácia zatečených PVC podláh ZŠ HRACHOVO – odstránenie havarijného stavu
(31.97 kb)
MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
dňa 17. 10. 2015 /sobota/ o 17:00 hod.
(395 kb)
Dorazník k PHSR
Dotazník PHSR 2015-2020
(850.63 kb)

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: