Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Vykurovacia sezóna - Oznam HaZZ Banská Bystrica

 09.11.2022

Upozornenie pri zahájení vykurovacieho obdobia  

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote ako príslušný orgán v súlade s § 21 písm. b)  a  j) zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len zákona č. 314/2001 Z.z.), Vás upozorňuje na dodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov protipožiarnej bezpečnosti, resp. ochrany.

 Predmetné upozornenie je spracované v súvislosti s nastávajúcim vykurovacím obdobím, ktoré je charakteristické  enormným nárastom vzniku požiarov v objektoch právnických osôb, fyzických osôb-podnikateľov a fyzických osôb.

Z uvedeného dôvodu Vás žiadame plniť nasledovné opatrenia, ktoré sú zakotvené v záväzných právnych predpisoch:

1.) Vypracovať a viesť dokumentáciu ochrany pred požiarmi obce podľa § 15 ods.1 písm. d) zákona č. 314/2001 Z.z. v súlade s § 36 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

2.) Preveriť aktuálnosť dokumentácie ochrany pred požiarmi obce v súlade so skutočným stavom, ako aj preveriť činnosť ohlasovní požiarov v obci.

3.) Upozorňujeme Vás na potrebu uplatnenia kompetencie obce v rámci preneseného výkonu štátnej správy v zmysle s ustanovením § 23 ods. 1 písm. a) zákona č. 314/2001 Z.z., na základe ktorej máte povinnosť vykonávať prostredníctvom preventivára obce (kontrolných skupín) preventívne protipožiarne kontroly.

4). Pozornosť zamerať najmä na výkon preventívnych protipožiarnych kontrol v rodinných domoch v súlade s § 24 ods. 1 písm. b) zákona č. 314/2001 Z.z. so zameraním na plnenie povinností fyzických osôb pri prevádzkovaní palivových spotrebičov a komínov a dymovodov.

5). V prípade zistenia vážnych nedostatkov počas preventívnej protipožiarnej kontroly Vás upozorňujeme na možnosť aplikácie ustanovení § 23 ods. 1 písm. c) o vylúčení veci z používania v nadväznosti na § 64 a 65 zákona č. 314/2001 Z.z.

6.) Aktivizovať členov Dobrovoľného hasičského zboru obce ( DHZO ), ak takýchto obec má.

7.) Preveriť akcieschopnosť DHZO, ako aj vykonať kontrolu hasičskej techniky a vecných prostriedkov na vykonávanie  zásahovej  činnosti  v  súlade s Vyhláškou MV SR č.611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách v znení neskorších predpisov.

8.) Zabezpečiť efektívnu a dôslednú preventívno-výchovnú a propagačnú činnosť zameranú  na vykurovacie obdobie.

9.) Starosta obce, alebo ním poverená osoba, v prípade vzniku požiaru operatívne a včas bez meškania obecným rozhlasom vyhlási požiarny poplach a tým aktivizuje občanov, prípadne členov DHZO k vykonaniu adekvátneho zásahu za účelom lokalizovania, likvidovania požiaru a poskytnutia pomoci zasahujúcej jednotke HaZZ. V súlade s platnou legislatívou každý občan, právnická osoba, fyzická osoba-podnikateľ je povinný poskytnúť vecnú a osobnú pomoc v prípade vzniku mimoriadnej situácie.

10.) V súlade s vyhláškou MV SR č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov, obec je povinná zabezpečiť zdroj vody na hasenie požiarov a predmetné miesto označiť predpísaným symbolom.

11.)  Priloženú reláciu odprezentovať obvyklým spôsobom ( odvysielať v obecnom rozhlase aj v poobedňajších hodinách a v sobotu, vyvesiť na úradnej tabuli obce ). Taktiež priložený plagát vyvesiť na úradnej tabuli obce, prípadne rozdistribuovať podľa možností obce do schránok občanov.

                            Riaditeľ

                                                                                                            Okresného riaditeľstva HaZZ

                                                                                                                   Rimavská Sobota

                                                                                                                pplk. Ing. Marek Laššák  v.r.


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >
1 2 3 >