Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 233)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
8/2024-Z Účastníci dohody sa dohodli že MŠ Hrachovo v zriaďovateľskej pôsobnosti obec Hrachovo, je podľa § 59a ods. 1 zákona č. 245/2008 Z.z. spádová MŠ pre deti s TP v obci Selce. Odb.: Obec Selce
Dod.: Obec Hrachovo
0 €
1/2024 Zmluvné strany v zmysle nájomnej zmluvy č. 279/2023, uzatvorenej dňa 25. 10. 2023, uzatvárajú tento Dodatok č. 1/2024, ktorým sa mení a upravuje nájomná zmluva. Odb.: Dalibor Makši
Dod.: Obec Hrachovo
3 600 €
7/2024-Z Predmetom nájmu podľa tejto zmluvy je časť nebytových priestorov nachádzajúcich sa v budove Zdravotného strediska. Odb.: Ing. Michal Beracko
Dod.: Obec Hrachovo
1 380 €
6/2024-Z Touto poistnou zmluvou uzatvára úrazové poistenie UoZ alebo poistník v prospech UoZ, nahlásených poistníkom na príslušný ÚPSVaR ako osoby zúčastňujúce sa projektu v zmys. § 54 zák. č. 5/2004. Odb.: Obec Hrachovo
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
10 €
5/2024-Z Predmetom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec. Odb.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
Dod.: Obec Hrachovo
28.60 €
60 Prenajímateľ prenajíma a nájomca berie do nájmu hrobové miesta pod číslami 83 (jednohrob), 84 (jednohrob), 85 (jednohrob) a 86 (jednohrob). Odb.: Ondrej Kvietok
Dod.: Obec Hrachovo
64 €
4/2024-Z Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu v sume 100,00 Eur (slovom: Jednosto eur) a záväzok príjemcu použiť finančnú dotáciu v plnej výške. Odb.: Základná organizácia SZPB - Hrachovo
Dod.: Obec Hrachovo
100 €
3/2024-Z Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu v sume 100,00 Eur (slovom: Jednosto eur) a záväzok príjemcu použiť finančnú dotáciu v plnej výške. Odb.: Jednota dôchodcov Slovenska
Dod.: Obec Hrachovo
100 €
2/2024-Z Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu v sume 300,00 Eur (slovom: Tristo eur) a záväzok príjemcu použiť finančnú dotáciu v plnej výške. Odb.: Občianske združenie OZVENY
Dod.: Obec Hrachovo
300 €
1/2024-Z Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu v sume 300,00 Eur (slovom: Tristo eur) a záväzok príjemcu použiť finančnú dotáciu v plnej výške. Odb.: Športový klub Hrachovo
Dod.: Obec Hrachovo
300 €
75/2023-001 V Zmluve sa príloha č. 2 nahrádza prílohou s rovnakým číselným označením, avšak v znení, v akom tvorí prílohu k tomuto dodatku. Odb.: Obec Hrachovo
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
0 €
237/2023-001 V Zmluve sa príloha č. 2 nahrádza prílohou s rovnakým číselným označením, avšak v znení, v akom tvorí prílohu k tomuto dodatku. Odb.: Obec Hrachovo
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
0 €
59 Prenajímateľ prenajíma a nájomca berie do nájmu hrobové miesta pod číslami 334 (dvojhrob) a 504 (jednohrob). Odb.: Samuel Pupala
Dod.: Obec Hrachovo
49 €
58 Prenajímateľ prenajíma a nájomca berie do nájmu hrobové miesto pod číslom 36 (urnový hrob). Odb.: Miroslav Valent
Dod.: Obec Hrachovo
6.60 €
57 Prenajímateľ prenajíma a nájomca berie do nájmu hrobové miesta pod číslami 133 (jednohrob), 134 (jednohrob), 135 (jednohrob), 136 (jednohrob) a 626 (urnový hrob). Odb.: Ružena Machyniaková
Dod.: Obec Hrachovo
70.60 €
1654/23/SPPD/CEZ Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania planárenské zariadenia: STL plynovod PE d 50 - 263,3 m a STL plynovodné prípojky PE d 32 - 126,82 m 17 ks. Odb.: SPP - disribúcia, a.s.
Dod.: Obec Hrachovo
1 €
302/2023 2. Predmetom nájmu podľa tejto zmluvy je časť nebytových priestorov nachádzajúcich sa v budove Zdravotného strediska v Hrachove o výmere 26 m2. Odb.: Kaderníctvo Janka
Dod.: Obec Hrachovo
792 €
257/2023 Prenajímateľ a nájomca sa dohodli, že nájom časti nebytových priestorov uvedených v článku II sa skončí dňom 30. 11. 2023. Odb.: Kaderníctvo Magda
Dod.: Obec Hrachovo
0 €
23/31/010/49 Predmetom tejto dohody je záväzok organizátora realizovať činnosť bližšie špecifikovanú v článku II tejto dohody. Odb.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
Dod.: Obec Hrachovo
0 €
56 Prenajímateľ prenajíma a nájomca berie do nájmu hrobové miesta pod číslami 31 (dvojhrob), 33 (dvojhrob) a 109 (urnový hrob). Odb.: Ľubomír Výboštek
Dod.: Obec Hrachovo
72.60 €
Generované portálom Uradne.sk