Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 243)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
19/2024-Z Objednávateľ týmto splnomocňuje Ing. Jozefa Čaradu zabezpečovať na uvedenej stavbe výkon stavebného dozoru stavby a zúčastňovať sa rokovaní, týkajúcich sa zabezpečenia realizácie stavby. Odb.: Obec Hrachovo
Dod.: Ing. Jozef Čarada
250 €
18/2024-Z Predmetom tejto zmluvy je odplatný výkon zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania nebezpečného odpadu pre objednávateľa poskytovateľom, ktoré vznikli na území objednávateľa. Odb.: Obec Hrachovo
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
0 €
17/2024-Z Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností Zmluvných strán pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu Aktivít Projektu. Odb.: Obec Hrachovo
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
98 507.17 €
16/2024-Z Kúpa zariadenia: IPhone 15 Pro 256GB Black Titanium pre užívateľa: Ondrej Knechta. Odb.: Obec Hrachovo
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
1 267 €
15/2024-Z Od 01.01.2024 si útulok účtuje ročný príspevok vo výške 240,00 Eur, t.j. 20,00 Eur/mesiac, ktorým sa obec podieľa na prevádzke karanténnych staníc a útulkov pre zvieratá. Odb.: Obec Hrachovo
Dod.: Regionálne centrum Slobody zvierat v Lučenci
240 €
14/2024-Z Touto poistnou zmluvou uzatvára úrazové poistenie UoZ alebo poistník v prospech UoZ, nahlásených poistníkom na príslušný ÚPSVaR ako osoby zúčastňujúce sa projektu v zmys. § 54 zák. č. 5/2004. Odb.: Obec Hrachovo
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
57 €
13/2024-Z Zmluvné strany sa dohodli, že najneskôr do 3 rokov po realizácií uvedenej stavby medzi sebou uzatvoria zmluvu o zriadení vecného bremena. Odb.: RSNET s.r.o.
Dod.: Obec Hrachovo
0 €
12/2024-Z Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu v sume 3.000,00 EUR a záväzok príjemcu použiť dotáciu v plnej výške pre Dobrovoľný hasičský zbor obce. Odb.: Obec Hrachovo
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3 000 €
11/2024-Z Predmetom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania aktivač. činnosti formou menších obec. služieb pre obec a o poskytovaní fin. príspevku. Odb.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
Dod.: Obec Hrachovo
678.24 €
10/2024-Z Predmetom Zmluvy je záväzok Dodávateľa opakovane poskytnúť Odberateľovi združené služby dodávky plynu, t. j. dodanie dohodnutého množstva plynu a zabezpečenie distribúcie plynu. Odb.: Obec Hrachovo
Dod.: Energie2, a.s., odštepný závod Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
0 €
Generované portálom Uradne.sk