Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 203)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
SITB-OO2-2023/001197-052 Darca touto zmluvou bezodplatne prenecháva dar obdarovanému a obdarovaný dar s vďakou prijíma. Odb.: Obec Hrachovo
Dod.: Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
0 €
251/2023 Objednávateľ týmto splnomocňuje Ing. Jozefa Čaradu zabezpečovať na uvedenej stavbe výkon stavebného dozoru stavby a zúčastňovať sa rokovaní, týkajúcich sa zabezpečenia realizácie stavby. Odb.: Obec Hrachovo
Dod.: Ing. Jozef Čarada
250 €
2023/DC/01/010 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo „Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Hrachovo, SO 03 – Rekonštrukcia miestnej komunikácie“ v rozsahu a za podmienok, dohodnutých v tejto zmluve Odb.: Obec Hrachovo
Dod.: STRABAG s.r.o.
120 246.74 €
249/2023 Zmluvou sa zaväzuje Dodávateľ dodávať Odberateľovi mimo domácností elektrinu vymedzenú množstvom a časovým priebehom výkonu, zabezpečiť distribúciu elektriny do odberného miesta Odberateľa. Odb.: Obec Hrachovo
Dod.: Stredoslovenská energetika, a. s.
0 €
23/31/054/3429 Predmetom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec. Odb.: Obec Hrachovo
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
171.60 €
237/2023 Zmluvné strany sa dohodli na zmene textu Článku V. Práva a povinnosti poskytovateľa tak, že za bod 1 Článku V. Práva a povinnosti poskytovateľa sa dopĺňa bod 1. Odb.: Obec Hrachovo
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
0 €
1/2023 Predmetom zmluvy je poskytnutie účelovej dotácie pre materskú školu, ktorá je súčasťou Základnej školy s materskou školou Sama Vozára v Hrachove vo výške 40,- €, slovom štyridsať eur. Odb.: Obec Hrachovo
Dod.: Obec Selce
40 €
2023_KGR_POP3ZŠ_PKBB_221 Predmetom tejto Zmluvy je poskytnutie finančnej podpory pre Školy z prostriedkov ESF. Odb.: Obec Hrachovo
Dod.: Národný inštitút vzdelávania a mládeže
0 €
214/2023-D Predmetom dodatku je zmena Čl. 4 platnej zmluvy podľa § 49 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní Odb.: Obec Hrachovo
Dod.: Medicentrum MUDr. Pavel Slanina s.r.o.
20 €
224/2023-ZoÚ 1. Predmetom zmluvy je účinkovanie na akcii: Dni obce Hrachovo v rozsahu 7 hodín v čase od 21:00 hodiny do 04:00 hodiny. Odb.: Obec Hrachovo
Dod.: Alexej Gašpar
400 €
223/2023-ZoÚ 1. Predmetom zmluvy je účinkovanie na akcii: Dni obce Hrachovo v rozsahu 2 hodín a 30 minút v čase od 15:00 hodiny do 17:30 hodiny. Odb.: Obec Hrachovo
Dod.: Peter Klajban
250 €
222/2023-ZoPDA 1. Predmetom nájmu je prenájom detskej nafukovacej atrakcie „Skákací hrad“ (ďalej len „atrakcia“). 2. Nájomca využije prenajatú atrakciu na akciu: Dni obce Hrachovo. Odb.: Obec Hrachovo
Dod.: Ján Hedvigi
250 €
221/2023-ZoD 1. Predmetom zmluvy je zabezpečenie ozvučenia na akcii: Dni obce Hrachovo. Odb.: Obec Hrachovo
Dod.: Michal Urban
500 €
220/2023-ZoÚ 1. Predmetom zmluvy je účinkovanie na akcii: Dni obce Hrachovo v rozsahu 1 hodiny v čase od 14:00 hodiny do 15:00 hodiny. Odb.: Obec Hrachovo
Dod.: Monika Bírová
150 €
55 Prenajímateľ prenajíma a nájomca berie do nájmu hrobové miesto pod číslom 227 (dvojhrob). Odb.: Jaroslav Stieranka
Dod.: Obec Hrachovo
33 €
215/2023-ZoS Predmet zmluvy tvorí prenájom reklamnej plochy pre potreby propagácie spoločnosti Komunálna poisťovňa, a.s., v rámci podujatia "Dni obce Hrachovo", ktoré sa budú konať dňa 26. 08. 2023. Odb.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Dod.: Obec Hrachovo
120 €
212/2023-SZ 1. Predmetom a účelom tejto zmluvy je poskytnutie jednorázového sponzorského príspevku obdarovanému na podporu organizovania akcie: Deň obce Hrachovo. Odb.: Obec Hrachovo
Dod.: Poľnofarma MOGBI spol. s.r.o.
500 €
54 Prenajímateľ prenajíma a nájomca berie do nájmu hrobové miesta pod číslami 158 (jednohrob), 164 (jednohrob) a 625 (jednohrob). Odb.: Mgr. Ľudmila Surová
Dod.: Obec Hrachovo
48 €
53 Prenajímateľ prenajíma a nájomca berie do nájmu hrobové miesto pod číslom 113 (dvojhrob). Odb.: Mgr. Ľudmila Surová
Dod.: Obec Hrachovo
33 €
1575/2023 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť prijímateľovi regionálny príspevok zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom kapitoly MIRRI SR. Odb.: Obec Hrachovo
Dod.: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
136 643.38 €
Generované portálom Uradne.sk