Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 51)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
4- ZD/2021 Predmetom zmluvy zhotovenie diela: podľa projektovej dokumentácií k akcii 14487 - Hrachovo - IBV - Rozšírenie NNK Odb.: Obec Hrachovo
Dod.: EV-mont, s.r.o.
30906 €
- Predmetom tejto ZoS je vzájomná spolupráca Prevádzkovateľa a Žiadateľa pri realizácií Stavby uvedenej v Preambule, ktorá je potrebná pre zabezpečenie pripojenia Žiadateľa a jeho odberných mi Odb.: Obec Hrachovo
Dod.: Stredoslovenská distribučná, a.s.
- Zabezpečiť pre objednávateľa manažment a monitoring projektu z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej Republiky zameranej na podanie žiadosti o poskytnu Odb.: Obec Hrachovo
Dod.: Fénnix s. r. o.
10 Audítorská činnosť Odb.: Obec Hrachovo
Dod.: D.E.A. AUDIT s.r.o.
960 €
- Predmetom zmluvy je obstaranie kúpy a predaja slovenských cenných papierov Odb.: Obec Hrachovo
Dod.: Všeobecná úverová banka, a.s.
- Predmetom tejto Zmluve je úprava vzájomných práv a povinností Zmluvných strán pri: zriadení, vedení a zrušení Majetkového účtu Odb.: Obec Hrachovo
Dod.: Všeobecná úverová banka, a.s.
- Predmetom zmluvy je zo strany zhotoviteľa vypracovanie účelového energetického auditu za účelom identifikácie a návrhu opatrení energetickej efektívnosti Odb.: Obec Hrachovo
Dod.: Energy Centre Bratislava, s.r.o.
7886.4 €
- Nájomca na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 28. 04. 2010 uzavretej s prenajímateľom užíva ako nájomca nebytový priestor, ktorý sa nachádza v budove Zdravotného strediska Odb.: MUDr. František Kurák
Dod.: Obec Hrachovo
- Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri vykonávaní praktického vyučovania formou odbornej praxe žiakov IV. ročníka, odbor 6317 M 00 obchodná akadémia na pr Odb.: Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
Dod.: Obec Hrachovo
KZP-PO4-SC441-2019-53/BCC7 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu a Odb.: Obec Hrachovo
Dod.: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
23229.1 €
- Predmetom zmluvy je pílenie a čistenie parcely IBV Hrachovo od náletových kríkov a tenkých stromov - "Technická vybavenosť IBV - Hrachovo" Odb.: Obec Hrachovo
Dod.: Imrich Oláh
150 €
- Predmetom tejto zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti špecifikovanej v čl. II tejto zmluvy. Odb.: Tomáš Ternóczki
Dod.: Obec Hrachovo
19320 €
- Prenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie časť nebytových priestorov nachádzajúcich sa v budove Zdravotného strediska Hrachovo za účelom využitia pre podnikateľské účely – kaderníctvo, o celkovej výmere 38 m2. Odb.: Janka Bendová
Dod.: Obec Hrachovo
- Predmetom tejto zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti špecifikovanej v čl. II tejto zmluvy. Odb.: Tomáš Knechta
Dod.: Obec Hrachovo
23544 €
SDA50015693 Zmena článku 2 Zmluvy "Zmluvné údaje" Odb.: Obec Hrachovo
Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
SMA50169359 Zmena článku 2 Zmluvy "Zmluvné údaje" Odb.: Obec Hrachovo
Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
- Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa zrealizovať dielo: „ Príprava staveniska IBV Hrachovo – I. etapa “ v súlade so schváleným položkovitým rozpočtom, podmienkami predmetného verejného obstarávania a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi za bezchybné, riadne a včasné vykonanie diela dohodnutú cenu. Odb.: Obec Hrachovo
Dod.: PUR - STAV KB, s.r.o.
39469.02 €
- Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa zrealizovať dielo: „ Technická vybavenosť IBV Hrachovo – I. etapa “ v súlade so schváleným položkovitým rozpočtom, podmienkami predmetného verejného obstarávania a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi za bezchybné, riadne a včasné vykonanie diela dohodnutú cenu. Odb.: Obec Hrachovo
Dod.: PUR - STAV KB, s.r.o.
135577.25 €
- Otvorenie a vedenie bežného účtu v zmysle Všeobecných obchodných podmienok VÚB, a. s., pre depozitné produkty; bežný účet má charakter osobitného účtu, ktorý je určený výlučne na príjem dotácií z prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a/alebo z prostriedkov z fondov Európskej Únie a na použitie týchto dotácií na účel, na ktorý boli poskytnuté. Odb.: Obec Hrachovo
Dod.: Všeobecná úverová banka, a.s.
1000350721 Úprava práv a povinností zmluvných strán pri rozšírení distribučnej siete prevádzkovanej SPP-D s cieľom uspokojiť potreby Zmluvného partnera v oblasti odberu zemného plynu a splnenia povinností SPP-D vyplývajúcich z právnych predpisov. Odb.: Obec Hrachovo
Dod.: SPP - disribúcia, a.s.
540 €
Generované portálom Uradne.sk