Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 104)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
4/NZ/2022 Prenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie nebytové priestory o celkovej výmere 66,54 m2 podl. plochy, kt. sa nachádzajú na poschodí budovy zapísaného v evidencii majetku-Ultisov do Odb.: DM handy, s.r.o.
Dod.: Obec Hrachovo
2 094 €
6000192/0998/2022 Predávajúci je výlučným vlastníkom hnuteľného majetku - verejného vodovodu vybudovaného v rámci SO 03 Rozšírenie verejného vodovodu stavby „Technická vybavenosť IBV - Hrachovo“ Odb.: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dod.: Obec Hrachovo
35 €
6/KZ/ 2022 Predmetom tejto zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti špecifikovanej v čl. II bod 2.2 tejto zmluvy. Odb.: Lenka Sujová
Dod.: Obec Hrachovo
7 560 €
6/KZ/2022 Predmetom tejto zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti špecifikovanej v čl. II bod 2.2 tejto zmluvy. Odb.: Radoslav Vrábeľ
Dod.: Obec Hrachovo
7 560 €
KRHZ-BB-VO-564-116/2022 Predmetom tejto zmluvy je záväzok požičiavateľa prenechať vhypožičiavateľovi do bezplatného užívania nuteľný majetok štátu v správe MV SR - cisterovnú automobilovú striekačku. Odb.: Obec Hrachovo
Dod.: Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
50 228.60 €
441 9016604 Poistenie nehnuteľného majetku obce Odb.: Obec Hrachovo
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
222.07 €
2 Predmetom je o.i. komplexný a odplatný výkon odpadového hospodárstva pre objednávateľa poskytovateľom a to najmä odplatný výkon zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania KO, DSO a os.od Odb.: Obec Hrachovo
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
0 €
1/DkNZ/2022 Predmetom nájmu podľa tejto zmluvy je časť nebytových priestorov nachádzajúcich sa v budove Zdravotného strediska. Odb.: Ing. Michal Beracko
Dod.: Obec Hrachovo
1 380 €
1/ZoFD/2022 Predmetom zmluvy je poskytnutie účelovej dotácie pre materskú školu, ktorá je súčasťou Základnej školy s materskou školou Sama Vozára v Hrachove vo výške 50,- €, slovom päťdesiat eur . Odb.: Obec Hrachovo
Dod.: Obec Selce
50 €
1/ZoPS/2022 Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa v dohodnutých termínoch vykonať služby pre objednávateľa, obec Hrachovo. Odb.: Obec Hrachovo
Dod.: Ing. Jozef Čarada
250 €
5/KZ/ 2022 Predmetom tejto zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti špecifikovanej v čl. II tejto zmluvy. Odb.: Bc. Denisa Šuleková
Dod.: Obec Hrachovo
17 736 €
5/KZ/2022 Predmetom tejto zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti špecifikovanej v čl. II tejto zmluvy. Odb.: Milan Šulek
Dod.: Obec Hrachovo
17 736 €
4/KZ/ 2022 Predmetom tejto zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti špecifikovanej v čl. II tejto zmluvy. Odb.: Martina Lubajová
Dod.: Obec Hrachovo
19 512 €
4/KZ/2022 Predmetom tejto zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti špecifikovanej v čl. II tejto zmluvy. Odb.: Marián Kosoň
Dod.: Obec Hrachovo
19 512 €
14 Prenajímateľ prenajíma a nájomca berie do nájmu hrobové miesto č. 108 (urnový hrob) Odb.: Mária Stanová
Dod.: Obec Hrachovo
6.60 €
------ Predmetom zmluvy účastníkov je príprava, zabezpečenie a vykonanie súvislej odbornej praxe žiaka 2., 3. ročníka SOŠ odboru: 3447 K grafik digitálnych médií. Odb.: Stredná odborná škola
Dod.: Obec Hrachovo
0 €
3/KZ/2022 Predmetom tejto zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti špecifikovanej v čl. II tejto zmluvy. Odb.: Mgr. Erika Katreniaková
Dod.: Obec Hrachovo
20 670 €
322 1055 Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu v sume 3 000,00 Eur a záväzok príjemcu použiť dotáciu v plnej výške pre DHZ obce na zabezpečenie potieb. Odb.: Obec Hrachovo
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3 000 €
2/KZ/2022 Zakúpenie 1 ks radiátora Odb.: Obec Hrachovo
Dod.: Egon Kurtík
50 €
1/ZoD/2022 Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinnosti zmluvných strán pri zhotovení diela ,,Obnova miestnych komunikácií v obci Hrachovo - ulica Hradná“ za cenu podľa článku IV. Zmluvy o dielo Odb.: Obec Hrachovo
Dod.: JULMEX SK s. r. o.
123 924.92 €
Generované portálom Uradne.sk