Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 125)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
3/ZoPFD/2023 Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu v sume 200,00 Eur (slovom: Päťsto eur) a záväzok príjemcu použiť finančnú dotáciu v plnej výške. Odb.: Základná organizácia SZPB - Hrachovo
Dod.: Obec Hrachovo
200 €
16 Prenajímateľ prenajíma a nájomca berie do nájmu hrobové miesta č. 74 (jednoh 7rob), 75 (urnový hrob) a 93 (dvojhrob). Odb.: Václava Talašová
Dod.: Obec Hrachovo
55.60 €
2/ZoPFD/2023 Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu v sume 500,00 Eur (slovom: Päťsto eur) a záväzok príjemcu použiť finančnú dotáciu v plnej výške. Odb.: Jednota dôchodcov Slovenska
Dod.: Obec Hrachovo
200 €
4/ZoPFD/2023 Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu v sume 500,00 Eur (slovom: Päťsto eur) a záväzok príjemcu použiť finančnú dotáciu v plnej výške. Odb.: Občianske združenie OZVENY
Dod.: Obec Hrachovo
800 €
1/ZoPFD/2023 Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu v sume 500,00 Eur (slovom: Päťsto eur) a záväzok príjemcu použiť finančnú dotáciu v plnej výške. Odb.: Športový klub Hrachovo
Dod.: Obec Hrachovo
500 €
3/KZ/ 2023 Predmetom tejto zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti špecifikovanej v čl. II tejto zmluvy. Odb.: Nikola Stieranková
Dod.: Obec Hrachovo
19 696.95 €
3/KZ/2023 tejto zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti špecifikovanej v čl. II tejto zmluvy. Odb.: Ivan Baran
Dod.: Obec Hrachovo
19 696.95 €
2/KZ/2023 Predmetom tejto zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti špecifikovanej v čl. II tejto zmluvy. Odb.: Ing. Oliver Knechta
Dod.: Obec Hrachovo
7 560 €
1/KZ/2023 Predmetom tejto zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti špecifikovanej v čl. II tejto zmluvy. Odb.: Ján Lehocký
Dod.: Obec Hrachovo
19 776 €
1/DoSNNP/2022 Prenajímateľ prenajíma nájomcovi na doč. užívanie časť nebyt. priestorov nachádz. sa v budove Zdrav. strediska Hrachovo za účelom využitia pre podnik. účely – predaj odevov a roz. tovaru. Odb.: Mgr. Katarína Račáková - MIKASA
Dod.: Obec Hrachovo
0 €
2/ZVB/2022 Predmetom tejto zmluvy je zriadenie vecného bremena in rem v prospech Stred. distribučnej, a. s. ako oprávneným z vecného bremena spočívajúce v práve umiestnenia a prevádzky inžinier. sietí Odb.: Stredoslovenská distribučná, a.s.
Dod.: Obec Hrachovo
0 €
1/ZVB/ 2022 Vecným bremenom budú zaťažené nehnuteľnosti špecifikované v čl. I. tejto zmluvy. Odb.: Obec Hrachovo
Dod.: Jarmila Bitalová
0 €
1/ZVB/2022 Vecným bremenom budú zaťažené nehnuteľnosti špecifikované v čl. I. tejto zmluvy. Odb.: Obec Hrachovo
Dod.: Erich Bitala
0 €
35 23 01 Predmetom tejto zmluvy je komplexný a odplatný výkon odpadového hospodárstva pre objednávateľa poskytovateľom, najmä odplatný výkon zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania KO, DSO... Odb.: Obec Hrachovo
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
0 €
11/2022 Audítorská činnosť za rok 2022 Odb.: Obec Hrachovo
Dod.: D.E.A. AUDIT s.r.o.
960 €
22/31/012/32 Predmetom tejto dohody je záväzok organizátora zabezpečiť realizáciu aktivačnej činnosti bližšie špecifikovanú v článku IV tejto dohody a úprava práv a povinností účastníkov dohody. Odb.: Obec Hrachovo
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
0 €
KRHZ-BB-VO-407-116/2022 Darca týmto bezplatne prevádza obdarovanému vlastníctvo hnuteľných vecí vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Odb.: Obec Hrachovo
Dod.: Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
51 823.60 €
22/31/010/53 Predmetom tejto dohody je záväzok organizátora realizovať činnosť bližšie špecifikovanú v článku II tejto dohody, a to prostredníctvom osôb podľa § 1 ods. 2 zákona o pomoci v hmotnej núdzi. Odb.: Obec Hrachovo
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
0 €
RA-SNCA/20194680 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytnúť Používateľovi kvalifikovanú dôveryhodnú službu vyhotovenia a overoania kvalifikovaných certifikátov pre elektronickú pečať. Odb.: Obec Hrachovo
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, prevádzkovateľ Slovenskej národnej certifikačnej autority
0 €
7/KZ/2022 Kúpa 1 ks sedadla vodiča (dvojková rada) na osobné auto Škoda Octavia vo vlastníctve obce Hrachovo. Odb.: Ján Palík
Dod.: Obec Hrachovo
70 €
Generované portálom Uradne.sk