Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 90)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
14 Prenajímateľ prenajíma a nájomca berie do nájmu hrobové miesto č. 108 (urnový hrob) Odb.: Mária Stanová
Dod.: Obec Hrachovo
6.60 €
------ Predmetom zmluvy účastníkov je príprava, zabezpečenie a vykonanie súvislej odbornej praxe žiaka 2., 3. ročníka SOŠ odboru: 3447 K grafik digitálnych médií. Odb.: Stredná odborná škola
Dod.: Obec Hrachovo
0 €
3/KZ/2022 Predmetom tejto zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti špecifikovanej v čl. II tejto zmluvy. Odb.: Mgr. Erika Katreniaková
Dod.: Obec Hrachovo
20 670 €
322 1055 Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu v sume 3 000,00 Eur a záväzok príjemcu použiť dotáciu v plnej výške pre DHZ obce na zabezpečenie potieb. Odb.: Obec Hrachovo
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3 000 €
2/KZ/2022 Zakúpenie 1 ks radiátora Odb.: Obec Hrachovo
Dod.: Egon Kurtík
50 €
1/ZoD/2022 Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinnosti zmluvných strán pri zhotovení diela ,,Obnova miestnych komunikácií v obci Hrachovo - ulica Hradná“ za cenu podľa článku IV. Zmluvy o dielo Odb.: Obec Hrachovo
Dod.: JULMEX SK s. r. o.
123 924.92 €
-------- Predmetom zmluvy účastníkov je príprava, zabezpečenie a vykonanie súvislej odbornej praxe žiaka 2., 3. ročníka SOŠ odboru: 3447 K grafik digitálnych médií. Odb.: Stredná odborná škola
Dod.: Obec Hrachovo
0 €
3/NZ/2022 Predmetom nájmu podľa tejto zmluvy je časť nebytových priestorov nachádzajúcich sa v budove Zdravotného strediska v Hrachove Odb.: Mgr. Katarína Račáková - MIKASA
Dod.: Obec Hrachovo
1 110 €
1/ZoV/2022 Na základe tejto zmluvy sa požičiavateľ zaväzuje prenechať vypožičiavateľovi č. 1 a vypožičiavateľovi č. 2 do bezplatného dočasného užívania pracovný stroj – motorový drvič vetiev Odb.: Obec Nižný Skálnik
Dod.: Obec Hrachovo
1 799 €
1/ZoV/2022 Na základe tejto zmluvy sa požičiavateľ zaväzuje prenechať vypožičiavateľovi č. 1 a vypožičiavateľovi č. 2 do bezplatného dočasného užívania pracovný stroj – motorový drvič vetiev Odb.: Obec Vyšný Skálnik
Dod.: Obec Hrachovo
1 799 €
A19289587 Dohoda strán na aktivácií účastníckeho programu, resp. zmene účastníckeho programu, dohoda strán o predaji zariadenia, .... Odb.: Obec Hrachovo
Dod.: Orange Slovensko, a. s.
0 €
A19289587 - Odb.: Obec Hrachovo
Dod.: Orange Slovensko, a. s.
0 €
- Zmluvné strany k dňu 25.03.2022 ukončujú touto Dohodou Zmluvu o zavedení a realizácii systému zberu a zneškodnenia separovaných zložiek TKO v obci Hrachovo číslo 0232/SZ019 v zmysle článku 5 Odb.: Obec Hrachovo
Dod.: DETOX s.r.o.
0 €
- Predmetom zmluvy je zabezpečenie čistenia žumpových vôd na ČOV Čerenčany. Odb.: Obec Hrachovo
Dod.: Obec Čerenčany
1.80 €
5190057377 a 5190057376 Poistenie UoZ Odb.: Obec Hrachovo
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
28.75 €
2/NZ/2022 Predmetom nájmu podľa tejto zmluvy je časť nebytových priestorov nachádzajúcich sa v budove Zdravotného strediska v Hrachove Odb.: Ing. Michal Beracko
Dod.: Obec Hrachovo
1 339.56 €
13 Prenajímateľ prenajíma a nájomca berie do nájmu hrobové miesto č. 615 (jednohrob) Odb.: Anna Kubaliaková
Dod.: Obec Hrachovo
16 €
1248062655 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Odb.: Obec Hrachovo
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
133.22 €
1/KZ/2022 Kúpa 1 ks rotačnej kosačky a 1 ks pluhu na odhŕňanie snehu Odb.: Obec Hrachovo
Dod.: Vladimír Bodnár
700 €
1/NZ/2022 Predmetom nájmu podľa tejto zmluvy je časť nebytových priestorov nachádzajúcich sa v budove Zdravotného strediska v Hrachove Odb.: Kaderníctvo Magda
Dod.: Obec Hrachovo
792 €
Generované portálom Uradne.sk