Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zákaz vypaľovania trávy - upozornenie

 10.03.2021

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote (ďalej v texte len OR HaZZ) ako príslušný orgán v súlade s § 21 písm. b)  a  j) zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len zákona o ochrane pred požiarmi) Vás touto formou upozorňuje na dodržiavanie zásad ochrany pred požiarmi vyplývajúce zo všeobecných záväzných právnych predpisov.

Predmetné upozornenie a rozhlasová relácia je spracovaná v súvislosti s nastávajúcim jarným obdobím, a to možným zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v závislosti od suchého počasia s nízkym úhrnom zrážok, ktoré je charakterizované enormným nárastom vzniku požiarov v prírodnom prostredí z dôvodu zámerného vypaľovania trávnatých porastov, spaľovania a nedbanlivosti právnických osôb, fyzických osôb-podnikateľov a fyzických osôb.

Z uvedeného dôvodu Vás žiadame plniť nasledovné opatrenia, ktoré sú zakotvené v záväzných právnych predpisoch:

 1. Preveriť aktuálnosť dokumentácie ochrany pred požiarmi obce v súlade so skutočným stavom, ako aj preveriť činnosť ohlasovní požiarov v obci.
 2. Prerokovať v rámci obecného zastupiteľstva a príslušných komisií v čo najkratšom čase úlohy z dôvodu predpokladaného príchodu suchého teplého počasia a tým zvýšeného rizika vypaľovania trávnatých porastov.
 3. Vykonať prostredníctvom technika požiarnej ochrany resp. preventivára obce (kontrolných skupín) preventívne protipožiarne kontroly podľa § 23 zákona o ochrane pred požiarmi v subjektoch, u fyzických osôb - podnikateľov, ktorí obhospodarujú lesný fond a pôdny fond (SHR), kde OR HaZZ  nevykonáva ŠPD.
 4. Aktivizovať členov a preveriť akcieschopnosť dobrovoľného hasičského zboru obce (ďalej v texte len DHZO), ako aj vykonať kontrolu hasičskej techniky a vecných prostriedkov na vykonávanie  zásahovej  činnosti  v  súlade s ustanoveniami Vyhlášky MV SR č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách v znení neskorších predpisov.
 5. Zabezpečiť v prípade potreby a podľa uváženia v najkritickejších obdobiach možnosti vzniku požiaru hliadkovaciu činnosť v jednotlivých katastroch obcí, poskytnúť súčinnosť mestskej alebo obecnej polície (príp. členov komisií ochrany verejného poriadku) pri hliadkovacej činnosti v jarnom období počas suchého počasia. Žiadame Vás o zaslanie informácie o vykonávaní hliadkovacej činnosti prostredníctvom Vašich vlastných hliadok (najlepšie formou krátkeho e-mailu na adresu robert.singlar@minv.sk– predovšetkým lokalitu, dátum a čas hliadkovania), aby nebolo hliadkovanie vykonávané duplicitne aj zo strany OR HaZZ.
 6. Touto cestou žiadame starostov obcí, aby porušenia záväzných právnych predpisov právnickými osobami, fyzickými osobami – podnikateľmi a fyzickými osobami  oznamovali buď okamžite na okresné riaditeľstvo Policajného zboru, resp. následne na OR HaZZ, s tým, že na základe tejto informácie začne OR HaZZ  objasňovanie vo veci spáchania priestupku na úseku ochrany pred požiarmi a prizve ako svedkov k prejednaniu priestupku osoby, ktoré budú vedieť poskytnúť bližšie informácie k objasneniu priestupku.
 7. Zabezpečiť efektívnu a dôslednú preventívno – výchovnú propagačnú činnosť zameranú na ochranu lesov, fauny a flóry pred požiarmi.
 8. Starosta obce, alebo ním poverená osoba v prípade vzniku požiaru operatívne bez omeškania vyhlási požiarny poplach a tým aktivizuje občanov a členov DHZO ( ak ho má obec zriadený), k vykonaniu zásahu za účelom lokalizovania a likvidovania požiaru a poskytnutia pomoci zasahujúcej jednotke HaZZ. V súlade s platnou legislatívou každý občan, právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ je povinný poskytnúť vecnú a osobnú pomoc v prípade vzniku mimoriadnej situácie.
 9. V prípade, že OR HaZZ  vyhlási čas so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, o tomto skutku bude v čo najkratšom časovom intervale upovedomená každá obec okresu obvyklým spôsobom (v elektronickej podobe, v regionálnych novinách). Obec je povinná predmetnú skutočnosť vyhlásiť miestnym rozhlasom a vyvesiť na úradnú tabuľu obce.
 10. Priloženú rozhlasovú reláciu odvysielať (aj poobede) za účelom zvyšovania právneho povedomia občanov, umiestniť na vývesných tabuliach obcí, prípadne na webových stránkach obce a poskytnúť informácie všetkým subjektom vo Vašej zriaďovacej pôsobnosti (školy, domovy dôchodcov, domovy sociálnych služieb a pod.)
 11. V prílohe sa nachádzajúci plagát umiestniť na vývesných tabuliach obce, v mestských novinách, webovej stránke obce. (v prípade možností zväčšiť).

      O prijatých opatreniach týkajúcich sa uvedených úloh, žiadame zaslať informáciu na Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote do  15. apríla 2021!


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >
1 2 3 >