Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 218)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
1654/23/SPPD/CEZ Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania planárenské zariadenia: STL plynovod PE d 50 - 263,3 m a STL plynovodné prípojky PE d 32 - 126,82 m 17 ks. Odb.: SPP - disribúcia, a.s.
Dod.: Obec Hrachovo
1 €
302/2023 2. Predmetom nájmu podľa tejto zmluvy je časť nebytových priestorov nachádzajúcich sa v budove Zdravotného strediska v Hrachove o výmere 26 m2. Odb.: Kaderníctvo Janka
Dod.: Obec Hrachovo
792 €
257/2023 Prenajímateľ a nájomca sa dohodli, že nájom časti nebytových priestorov uvedených v článku II sa skončí dňom 30. 11. 2023. Odb.: Kaderníctvo Magda
Dod.: Obec Hrachovo
0 €
23/31/010/49 Predmetom tejto dohody je záväzok organizátora realizovať činnosť bližšie špecifikovanú v článku II tejto dohody. Odb.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
Dod.: Obec Hrachovo
0 €
56 Prenajímateľ prenajíma a nájomca berie do nájmu hrobové miesta pod číslami 31 (dvojhrob), 33 (dvojhrob) a 109 (urnový hrob). Odb.: Ľubomír Výboštek
Dod.: Obec Hrachovo
72.60 €
BO/23/02969/001 Vysporiadanie autorskej odmeny za podujatie:Dni obce Hrachovo konané dňa 26. 08. 2023. Odb.: Obec Hrachovo
Dod.: SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
134 €
279/2023 Prenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie bytový priestor (školský byt) pri ZŠ s MŠ Sama Vozára Hrachovo bez samostatného súpisného čísla na ul.Železničná 26 o celk.výmere 65m2. Odb.: Dalibor Makši
Dod.: Obec Hrachovo
2 400 €
280/2023 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo „Rekonštrukcia objektu v obci Hrachovo pre rozvoj podnikania“ v rozsahu a za podmienok, dohodnutých v tejto zmluve. Odb.: Obec Hrachovo
Dod.: JAMU STAV, s.r.o.
99 291.65 €
273/2023 Prenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie časť nebyt.priestorov v budove -Ultisov dom za účelom využitia pre potravinárske účely - pizzeria. Odb.: DM handy, s.r.o.
Dod.: Obec Hrachovo
0 €
272/2023 Prenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie časť nebytových priestorov nachádzajúcich sa v budove obecného úradu v Hrachove za účelom využitia pre podnikateľské účely – Kaderníctvo. Odb.: Katarína Petrincová
Dod.: Obec Hrachovo
0 €
5509001059 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnickej osoby - poistenie nehnuteľného majetku. Odb.: Obec Hrachovo
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
205.29 €
268/2023 Predmetom je audítorská činnosť. Odb.: Obec Hrachovo
Dod.: D.E.A. AUDIT s.r.o.
960 €
265/2023 Vypracovanie žiadosti v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP - rekonštrukciu a modernizáciu ZŠ následná kontrola žiadosti a doplnenie, por.činnosť počas realizácie projektu. Odb.: Obec Hrachovo
Dod.: SQM, s.r.o.
2 280 €
202309-ZoPZO-2397 Táto zmluva sa uzatvára z dôvodu umožnenia pripojenia odberného elektrického zariadenia Užívateľa sústavy do distribučnej sústavy SSD, zabezpečenia dohodnutej kapacity vo výške MRK. Odb.: Obec Hrachovo
Dod.: Stredoslovenská distribučná, a.s.
0 €
5190063315 Touto poistnou zmluvou uzatvára úrazové poistenie UoZ alebo poistník v prospech UoZ, nahlásených poistníkom na príslušný ÚPSVaR ako osoby zúčastňujúce sa projektu v zmys. § 54 zák. č. 5/2004. Odb.: Obec Hrachovo
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
19 €
SITB-OO2-2023/001197-052 Darca touto zmluvou bezodplatne prenecháva dar obdarovanému a obdarovaný dar s vďakou prijíma. Odb.: Obec Hrachovo
Dod.: Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
0 €
251/2023 Objednávateľ týmto splnomocňuje Ing. Jozefa Čaradu zabezpečovať na uvedenej stavbe výkon stavebného dozoru stavby a zúčastňovať sa rokovaní, týkajúcich sa zabezpečenia realizácie stavby. Odb.: Obec Hrachovo
Dod.: Ing. Jozef Čarada
250 €
2023/DC/01/010 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo „Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Hrachovo, SO 03 – Rekonštrukcia miestnej komunikácie“ v rozsahu a za podmienok, dohodnutých v tejto zmluve Odb.: Obec Hrachovo
Dod.: STRABAG s.r.o.
120 246.74 €
249/2023 Zmluvou sa zaväzuje Dodávateľ dodávať Odberateľovi mimo domácností elektrinu vymedzenú množstvom a časovým priebehom výkonu, zabezpečiť distribúciu elektriny do odberného miesta Odberateľa. Odb.: Obec Hrachovo
Dod.: Stredoslovenská energetika, a. s.
0 €
23/31/054/3429 Predmetom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec. Odb.: Obec Hrachovo
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
171.60 €
Generované portálom Uradne.sk